Ósmoklasiści wybierają szkołę

Ósmoklasiści wybierają szkołę

Ponad 1660 uczniów z Rudy Śląskiej stoi przed decyzją o wyborze dalszego kierunku kształcenia. To absolwenci klas ósmych. Dla wszystkich przygotowano miejsca w rudzkich szkołach ponadpodstawowych oferujących bogaty wachlarz kierunków kształcenia. Rekrutacja rozpocznie się 16 maja. Przed młodzieżą jeszcze egzamin ósmoklasisty, zaplanowany na 24-26 maja. – Wybór dalszej ścieżki edukacji to bardzo ważna decyzja. Wciąż trwająca pandemia utrudniła organizację tradycyjnej giełdy szkół ponadpodstawowych. Placówki organizują więc dni otwarte oraz przygotowały ulotki informacyjne, dzięki którym przyszli absolwenci mogą poznać ich ofertę edukacyjną – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. oświaty.

Absolwenci szkół podstawowych mają możliwość kontynuowania nauki w rodzinnym mieście w 4 liceach ogólnokształcących, w 6 technikach, 6 branżowych szkołach I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy. – Wystarczy spojrzeć na listę kierunków, rozszerzeń, zajęć dodatkowych, sukcesów i szans na przyszłą pracę, jakie oferują poszczególne szkoły, aby przekonać się, że jest w czym wybierać. Co ważne, cały czas oferty te są poszerzane również dzięki działaniom ze strony miasta – zaznacza Anna Krzysteczko.

Licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej – Rudzie

Oferuje naukę w pięciu klasach: humanistycznej, językowej, politechnicznej, biologicznej i turystycznej. Zapisując się do pierwszej klasy kandydat wybiera jedno rozszerzenie związane ze specyfiką oraz drugi język obcy. W I LO można uczyć się języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego. Ponadto wszyscy uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Następnie w klasie drugiej uczeń wybiera drugi przedmiot na poziomie rozszerzonym spośród 11 dostępnych do wyboru.Szkoła współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym.

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej – Wirku

Tutaj naukę można kontynuować w klasie politechnicznej, biznesowej, kreatywnej humanistyki, medycznej i dwujęzycznej. Do wyboru są języki obce takie jak: angielski, angielski w biznesie, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. „Morcinek” oferuje również 11 przedmiotów
do wyboru jako rozszerzenie. Klasa kreatywnej humanistyki to pierwsza tego typu inicjatywa. Skierowana jest dla tych uczniów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego i pięknego mówienia oraz takich, którzy marzą o pisaniu, albo dotychczas pisali do szuflady. Szkoła posiada patronat Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach

W tej szkole kontynuacja nauki może odbywać się w klasach: politechnicznej, akademickiej, humanistycznej i medycznej. W klasie politechnicznej młodzież uczy się programowania, grafiki oraz projektowania stron www, a zajęcia laboratoryjne i warsztatowe odbywają się we współpracy z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim. W klasie akademickiej odbywają się zajęcia z ekonomii i marketingu, uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach na uczelniach ekonomicznych w regionie. Z kolei klasa humanistyczna to teatr w teorii i praktyce oraz wykłady i warsztaty na Wydziale Prawa UŚ, a klasa medyczna to zajęcia z ratownictwa medycznego, zajęcia laboratoryjne przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym i Śląskim Ogrodem Botanicznym.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

Ta szkoła proponuje naukę dla młodych ludzi zainteresowanych militariami, wojskiem i służbami mundurowymi. Oddział Przygotowania Wojskowego realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej, a zajęcia praktyczne odbywają się w 34 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu. Z kolei klasy policyjna i pożarnicza pozwalają zaznajomić młodzież z zasadami i regułami panującymi w policji oraz zasadami reagowania w stanach zagrożenia pożarowego, wypadkach i katastrofach. W liceum funkcjonują również klasy ratowniczo – medyczna, społeczna oraz artystyczna. Kandydaci do klas mundurowych muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie oraz przejść testy sprawności fizycznej.

Technika:

Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu

Oferowane przez szkołę kierunki kształcenia to technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich. Ponadto od nowego roku szkolnego zostanie utworzony nowy kierunek – technik stylista, w którym wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: Projektowanie
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku.

Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. W ramach kształcenia organizowane są liczne wycieczki przedmiotowe do fabryk, montowni, zakładów pracy w kraju i zagranicą. Technikum nr 1 jest szkołą objętą patronatem Toyoty.

Technikum nr 2  w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła planuje nabór do klas pierwszych w następujących zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rachunkowości. Szkoła oferuje atrakcyjne praktyki
w kraju i za granicą w ramach programu ERASMUS +.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 Rudzie Śląskiej – Wirku

Szkoła kształci w zawodach technik informatyk, technik spedytor oraz technik elektryk. Oferuje wiele przydatnych kursów i szkoleń. Szkoła współpracuje z wieloma firmami związanymi z kierunkiem kształcenia. Ponadto posiada akredytację na lata 2021-2027 w programie ERASMUS +.

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie

W roku szkolnym 2021/2022 planowany jest nabór do klas pierwszych w następujących zawodach: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik operacyjnych służb lotniskowych, technik mechatronik, technik automatyk oraz technik realizacji nagrań. Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych. Realizuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu

Technikum kształci absolwentów szkoły podstawowej w zawodzie: technik geodeta, technik informatyk, technik organizacji turystyki, technik architektury krajobrazu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów. Praktyki zawodowe są realizowane w kraju lub za granicą.

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej – Wirku

Tutaj można zdobyć zawód technika programisty, technika informatyka, technika budownictwa, technika elektronika, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz technika robót wykończeniowych w budownictwie.Kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej funkcjonuje w szkole od kilku lat. Jego ideą jest dobre przygotowanie ucznia do pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej. Uczniowie mają możliwość  uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów w czasie szkoleń i kursów organizowanych głównie przez korporację zrzeszającą producentów i monterów urządzeń energetyki odnawialnej. Patronat merytoryczny nad klasą sprawują również Politechnika Śląska oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Szkoły branżowe I stopnia

Szkoły branżowe I stopnia wchodzą w skład zespołów szkół wraz z technikami. Z kolei Zespół Szkół nr 7 kieruje swoją ofertę do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W jego skład wchodzi Branżowa Szkoła I stopnia nr 6, która prowadzi klasy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów w normie intelektualnej z innymi niepełnosprawnościami, w tym spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, dysfunkcjami ruchowymi, słuchu i wzroku. W ZS nr 7 funkcjonuje również Szkoła Przysposabiająca do Pracy – miejsce, w którym młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, zdobywa umiejętności niezbędne do samodzielnego dorosłego życia. Kładziony jest tu nacisk na integrację społeczną i aktywizację zawodową uczniów. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Rudzkie szkoły branżowe oferują możliwość kształcenia we wszystkich zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

Przeważająca część uczniów szkół zawodowych odbywa praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zajęcia odbywają się w czterech doskonale wyposażonych warsztatach przy udziale wysoce wykwalifikowanej kadry. Uczniowie kształcą się na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz technikum w wielu zawodach. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana również u pracodawców. Uczeń ma wówczas status młodocianego pracownika.

W mieście działa również branżowa szkoła II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej praktycznie wszystkie rodzaje szkół: licea ogólnokształcące z różnymi rozszerzeniami oraz klasami mundurowymi, technika i szkoły zawodowe: branżowe I stopnia z możliwością kształcenia we wszystkich zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. We wszystkich placówkach znajdują się nowoczesne  pracownie do nauki zawodu. W ostatnich latach zostało zmodernizowanych oraz doposażonych w specjalistyczny sprzęti oprogramowanie sześć pracowni do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5. To jednak nie wszystko, bo w ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół nr 4. Zmodernizowanych zostało także pięć pracowni do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6. Atutem rudzkich placówek jest  też udział w programach unijnych, współpraca z firmami, praktyki zagraniczne i szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

O przyjęcie do rudzkich szkół ponadpodstawowych starać się będzie ok. 1600 absolwentów szkół podstawowych. Wnioski będzie można składać w terminie od 16 maja do 20 czerwca br. W przypadku, kiedy uczeń nie ma pewności, co do dalszego kierunku kształcenia, może skontaktować się z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie lub z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bykowinie.

Źródło: Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Previous Zagraj w musicalu
Next Wiewiórka gotowa do biegu

Może to Ci się spodoba

Górnik – Olimpijczyk jak nowy

Zakończono prace rewitalizacyjne rzeźby Górnika-Olimpijczyka, która mieści się na skwerze im. Żwirki i Wigury w dzielnicy Ruda. Koszt robót wyniósł ok. 63 tys. zł, a 88% tej kwoty pozyskano ze źródeł zewnętrznych. –

Szkolenie w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie (02.03.2017r.) z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi, poprowadzone przez p. Monikę Folwarczną oraz p. Adama Janulka, przedstawicieli Fundacji PL –

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Wczoraj przypadała  226. rocznica uchwalenia przez rząd Rzeczpospolitej Obojga Narodów pierwszej w Europie Ustawy Zasadniczej. Konstytucja 3 Maja była aktem prawnym, który w ówczesnej formie miał za zadanie łączyć, często

Święto krakowskich policjantek, policjantów i pracowników

Dzisiaj (20 lipca br.) w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przybyli na nią m. in. pełniący obowiązku Komendanta Wojewódzkiego

Wspólne przedsięwzięcie policji małopolskiej i holenderskiej

W dniach od 05 do 17 czerwca 2017 roku, realizując umowę o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Komendą Główną Policji w Hadze, dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

Monitorowanie drogowego przewozu towarów

14 kwietnia 2017 roku w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbyło się drugie robocze spotkanie przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź